Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnosti

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK

Lektor:

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

Při financování aktivit územně samosprávného celku, příspěvkové nebo neziskové organizace nemusíte spoléhat výhradně na finanční prostředky od státu či zřizovatele. Vaše doplňková výdělečná činnost však musí vždy respektovat požadavky dané zákony a souvisejícími nařízeními.

Na našem semináři přehledně shrneme povinnosti v oblasti administrace a výkaznictví vedlejší hospodářské činnosti. Soustředíme se na nároky účetní, daňové a evidenční, zmíníme podmínky ručení za vzniklé závazky a poskytneme návody k eliminaci rizik porušení rozpočtové odpovědnosti. Zaměříme se i na novinky jako je vliv EET.

Obsah semináře:

 • základní legislativní požadavky (zákon o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb., zákon o územních rozpočtech č. 250/2000 Sb., účetní předpisy, daňové zákony)
 • vymezení hlavní činnosti, hospodářské činnosti, činností doplňkových, hospodářských, vedlejších nebo jiných
 • výklad hlavní činnosti, definice podnikatelské činnosti pro účely EET ve stanovisku MFČR
 • podnikatelská činnost ÚSC, rozpočty, závěrečný účet
 • vnitřní předpisy pro rozhodování o druhu činností a o způsobech jejich sledování včetně oběhu účetních dokladů, odpovědností, kontrol podle zákona o finanční kontrole
 • příjmy rozpočtu obcí a krajů i příjmy z hospodářských činností zřízených nebo založených obcí
 • zřizovací listiny příspěvkových organizací
 • rozdíly mezi státní příspěvkovou organizací a příspěvkovou organizací zřízenou ÚSC, finanční vztahy stanovené zřizovatelem, důsledky ztrátové doplňkové činnosti
 • poskytování dotací, příspěvků z rozpočtu SR nebo rozpočtů ÚSC – pouze na hlavní činnost, výše příspěvku zřizovatele na provoz
 • zdroje úhrad odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále
 • druh činnosti a rozpočty u příspěvkových organizací
 • zobrazení činností v účetních knihách, náklady, výnosy, evidence majetku - jak splnit povinnost sledovat odděleně jinou činnost od hlavní činnosti
 • prokazatelné propočty režijních nákladů – příklady rozvrhových základen
 • výsledek hospodaření (hl. činnost) x zisk (doplňková činnost)
 • zákon o daních z příjmů, vymezení předmětu daně z příjmu u jednotlivých činností tvořící hlavní činnost, samostatné posouzení vlivu na základ daně z příjmů u všech činností tvořících doplňkovou činnost
 • daňová úspora – odlišné podmínky od 1. 7. 2017
 • zákon o silniční daní a související povinnost pro veřejně prospěšné poplatníky v závislosti na posouzení činností z hlediska zákona o daních z příjmů
 • softwarové řešení výkazu zisku a ztráty - nejčastější chyby
 • zákon o DPH – posouzení, zda se jedná o ekonomickou činnost, informace o očekávaných úpravách textu zákona o DPH projednávanou novelou v PSP
 • praktické příklady

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-260/2017, Název akreditace: Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jim zřízené v roce 2017

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

21.10.2020
ON-LINE

Začátek: 21.10.2020 09:00 (středa)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200427

Uzávěrka: 20.10.2020

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky